+ 421 948 046 375  /  info@peknakupelna.sk  (Po-Pia 07:30 - 16:00)

+421 948 480 171  /  kontakt pre kompozitné, vinylové a plávajúce podlahy (Po-Pia 08:00 - 15:30)

 

Panel používateľa

Využite možnosť osobného odberu na odbernom mieste v Ružomberku, ktorý sa nachádza hneď vedľa hlavného ťahu Žilina - Poprad.

Uvedené ceny platia len pri nákupe cez e-shop PEKNÁ KÚPEĽŇA (nie na kamennej predajni)

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok elektronického obchodu Pekná kúpeľňa
(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky")

Údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Hydro, s.r.o.
Sídlo: Textilná 2569, 034 01 Ružomberok
IČO: 36377171
DIČ: 2020130893
IČ DPH: SK2020130893

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro vložka č.: 10849/L
tel.: +421 948 480 171
e-mailová adresa: peknakupelna@hydrodk.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, 011 79 Žilina

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej v len ako „VOP") sa upravujú a riadia vzťahy medzi spoločnosťou Hydro, s.r.o. , IČO: 36377171, zapísanou na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 10849/L, IČ DPH: SK2020130893 (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho ................................ podľa týchto VOP (ďalej len "kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod http://www.peknakupelna.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník"), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník"), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa"), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku"), zákona č